Dwuprofesyjni – sposoby awansu

Do napisania tego artykułu zmotywowały mnie zadane przez Myconid’a na PW pytania dotyczące przyrostów współczynników po awansie na POZ dla postaci dwuprofesyjnych. Postanowiłem także dokonać porównania zaproponowanego przez Artura Szyndlera sposobu podnoszenia współczynników z alternatywnym, o praktykowaniu którego pisał niegdyś na forum wasut. W dalszej części tekstu będę się do tych schematów odwoływał jako do metody klasycznej oraz metody wasuta.

Aby wykluczyć losowość, która mogłaby utrudniać analizę wyników, pozwoliłem sobie dokonać pewnych uśrednień rzutów, co zostało ujęte w poniższej tabeli:

Rodzaj rzutu Uśredniony wynik
zwykły k5 3
zwykły k10 5
premiowany k10 6
dwukrotny k10 7
zwykły k50 25
dwukrotny k50 33
zwykły k100 50
dwukrotny k100 67

Metoda klasyczna

Podstawowym założeniem w tym wariancie jest podział zdobytych przez postać Punktów Doświaczenia (PD) na dwie części, po jednej dla każdej wyuczonej profesji. Podczas podnoszenia POZ bohatera stosujemy zasadę znaną z procesu tworzenia postaci, tj. każdy współczynnik przyrasta na danym POZ nie więcej niż o maksimum z wartości zapewnianych przez obie profesje.

Za ilustrację metody posłuży nam bohater parający się profesją wojownika, jak i złodzieja.

PROFESJA ŻYW SF ZR SZ INT MD UM CH PR WI ZW BIEGŁ. IL.BG.
Wojownik 4 5 3 3 1 2 1 1+ 1+ 3 1/2
Złodziej 2 2 5 4 3 3 1 + 1+ 1 2 1/3
MAX 4 5 5 4 3 3 1 1+ 1+ 1 3

Tabela prezentuje przyrosty do współczynników uzyskiwane po podwyższeniu POZ każdej z profesji indywidualnie oraz zrównaniu się obu poziomów postaci.
Załóżmy, że bohater szkoli się na 1 POZ wojownika – wzrost współczynników jest dokładnie taki jak podany w pierwszym wierszu. W kolejnym kroku postać postanawia awansować o 2 POZ jako złodziej – na początek podnosi się jej ZR, SZ, INT, MD oraz WI o różnicę trzeciego i pierwszego wiersza (POZ 1/1), a potem uzyskuje przyrosty podane w drugim wierszu (POZ 1/2). Gdy podniesie POZ wojownika na 2 zwiększy swoją ŻYW, SF, CH oraz biegłości o różnicę trzeciego i drugiego wiersza tabeli. Współczynniki takie jak UM i PR nie będą rosły po zrównaniu się poziomów obu reprezentowanych przez bohatera profesji. To samo dotyczy rzutu k10 do jednej z bazowych odporności oraz ZW, które nie wzrasta po osiągnięciu nowego POZ wojownika ani złodzieja. W ujęciu tym ilość dostępnych biegłości traktujemy jak każdy współczynnik – początkowa wartość 6 będzie rosła o 1 co 2 POZ wojownika lub co 3 POZ złodzieja.

Już na tym etapie widać, że największe premie do współczynników będą uzyskiwać reprezentanci duetu profesji zapewniających jak najbardziej zróżnicowane przyrosty. W pewnym uproszczeniu oznacza to, że w najbardziej niekorzystnej sytuacji znajdą się reprezentanci profesji pochodzących z tej samej kasty. W tabeli zestawione zostały wszystkie dozwolone połączenia dwóch profesji wraz z sumą różnic pomiędzy zapewnianymi przez nie przyrostami wszystkich podstawowych współczynników. Brak wartości na przecięciu się danego wiersza i kolumny oznacza niemożliwość połączenia wymienionych profesji lub fakt, że została już wcześniej podana dla odwrotnej kolejności tychże.

Alchemik Iluzjonista Czarnoksiężnik Mag Astrolog Druid Kapłan Kupiec Zabójca Złodziej MAX
Wojownik 22 20 18 16 26 21 17 20 13 13 26
Łowca 21 23 13 15 19 14 10 23 12 14 23
Gwardzista 22 20 20 18 26 21 18 13 26
Barbarzyńca 27 23 24 15 15 27
Rycerz 24 18 22 15 24
Paladyn 14 14
Czarny Rycerz 16 13 16
Złodziej 19 11 13 13 20 17 2 20
Zabójca 19 13 13 13 18 19 19
Kupiec 12 18 14 14 16 19 21 21
Kapłan 17 25 13 17 25
Druid 19 5 19
Astrolog 12 22 12 14 22
Mag 6 8 4 8
Czarnoksiężnik 8 12 12
Iluzjonista 12 12
MAX 24 25 20 19 26 27 23 24 15 15

Metoda wasuta

W odróżnieniu od klasycznego podejścia, zgromadzone przez postać PD nie są dzielone na dwie części, gdyż POZ postaci jest sumą POZ osiągniętych w obu posiadanych profesjach. Jednocześnie ten sumaryczny POZ określa efekt używanych zdolności profesjonalnych i ewentualnie moc używanych czarów. POZ poszczególnych profesji determinuje dostępność i efekt wspomnianych zdolności oraz w przypadku kast używających magii – najwyższy krąg dostępnych czarów. Nie ma również zastosowania zasada maksymalnej wartości przyrostu danego współczynnika znana z procesu tworzenia postaci – po osiągnięciu wyższego POZ bohater uzyskuje wszystkie należne danej profesji przyrosty.

Wracając do przykładu znanego z zastosowania metody klasycznej, sprawdzimy jaki POZ osiągnąłby wojownik/złodziej, gdyby obowiązywała metoda wasuta: POZ 1/0 pod względem ilości PD wymaganego do awansu odpowiada POZ 1, POZ 1/2 odpowiada 4, zaś POZ 2/2 również 4. Oznacza to, że po zdobyciu 300 PD postać mogłaby korzystać z dwóch zestawów pierwszych 18 zdolności profesjonalnych tak, jakby była na 4 POZ i otrzymałaby pełne premie do współczynników za osiągnięcie 2 POZ wojownika i złodzieja.

PD POZ (metoda klasyczna) POZ (metoda wasuta)
100 1/0 1
150 1/0 2
200 1/1 3
250 2/1 4
300 2/2 4
350 3/2 4
400 3/3 4
450 4/3 4
500 4/4 5
750 5/4 6
1000 5/5 7
1250 6/5 7
1500 6/6 8
1750 7/6 8
2000 7/7 8
2500 8/7 9
3000 8/8 9
4000 9/8 9
5000 9/9 10
7500 10/9 11
10000 10/10 12
12500 11/10 13
15000 11/11 14
17500 12/11 14
20000 12/12 15
22500 13/12 15
25000 13/13 16
27500 14/13 16
30000 14/14 17
35000 15/14 18
40000 15/15 19
45000 16/15 19
50000 16/16 20

Powyższa tabela zestawia możliwy do osiągnięcia POZ w obu prezentowanych schematach przy założeniu, że następuje jak najbliższy równomiernemu rozwój obu profesji, którymi zajmuje się postać.

Od razu nasuwa się następujące spostrzeżenie: skompletowanie wszystkich 40 zdolności profesjonalnych trwa znacznie dłużej niż przy metodzie klasycznej, dostęp do nowych kręgów czarów dla kleryków i czarodziei jest również wyraźnie wolniejszy. To jednak koniec niedogodności, gdyż we wszystkich pozostałych aspektach zastosowanie ma ogólny POZ postaci, który rośnie dwukrotnie szybciej niż u postaci dwuprofesyjnej rozwijanej według klasycznej metody.

Postacie wolniej przyswajające PD

Wskutek wyboru gracza prowadzącego postać (np. niepraworządny gwardzista) lub będącej efektem zdarzeń podczas rozgrywki (np. Zaklęcie Assanu) niezgodności charakteru z profesją bohatera może dojść do sytuacji, w której otrzymuje on tylko połowę należnych PD. Postać dwuprofesyjna może znaleźć się wówczas w jednej z dwóch sytuacji – albo jedna albo obie profesje będą wolniej gromadzić PD, co znajduje proste odzwieciedlenie w adekwatnej części licznika zdobytych PD. W metodzie wasuta nie ma rozdziału na doświadczenie zdobyte przez poszczególne profesje i niezależnie od tego, czy postać reprezentuje jedną czy dwie profesje, wskutek nieodpowiedniego charakteru przyswaja tylko połowę należnych PD.

Postacie trójprofesyjne

W specyficznych okolicznościach postacie mogą już w trakcie gry stać się reprezentantami dodatkowej profesji (np. półboga, gdy zostaną obdarzeni jedną z cech premiujących zasłużonych wyznawców Katana). Metoda klasyczna wymaga wówczas utworzenia dodatkowego licznika doświadczenia zdobywanego na poczet rozwoju trzeciej profesji. Dzięki małym ilościom PD wymaganym do jej awansu na POZ, będzie on z reguły dość szybki, jednakże premie do współczynników będą raczej minimalne, gdyż uzyskać można tylko nadwyżki ponad to, co oferują już w jakimś stopniu rozwinięte profesje. Metoda wasuta w tej sytuacji to niemal odwrócenie klasycznego schematu: ze względu na sumaryczny POZ bohatera i będące jego skutkiem wymogi w zakresie PD, awans w nowej profesji będzie powolny, choć postać będzie miała prawo skorzystać z pełnych przyrostów współczynników na każdym z nowych POZ. Istnieje jednakże pewna premia dla tej trzeciej profesji – wprawdzie początkowo przez dłuższy czas jest skazana na dziesięć podstawowych zdolności i ewentualnie na dostęp tylko do pierwszego kręgu zaklęć, jednak ze wszystkich z nich korzysta jak na już osiągniętym POZ.

Porównanie wysokości współczynników postaci podnoszonych na POZ metodą klasyczną oraz metodą wasuta

W poniższej tabeli zestawiłem finalne wartości współczynników postaci dwuprofesyjnych wybranych według następującego klucza: profesje o średnio zróżnicowanych przyrostach, profesje o minimalnej różnicy przyrostów oraz profesje o maksymalnej różnicy przyrostów. Wartości losowe zostały zastąpione uśrednionymi z tabeli podanej na początku artykułu. Podałem współczynniki każdej z postaci tak, aby pokazać ich wysokość, gdyby reprezentowała ona tylko jedną z połączonych profesji oraz obie. POZ 10 dotyczy bohaterów jednoprofesyjnych oraz rozwijanych metodą wasuta, zaś 9/9 – dwuprofesyjnych rozwijanych metodą klasyczną. Wiersz różnica to wynik porównania wartości współczynników postaci awansowanej metodą klasyczną i metodą wasuta.

CZŁOWIEK ŻYW SF ZR SZ INT MD UM CH PR WI ZW BIEGŁ.
POZ 0
Wojownik 116 143 76 66 85 111 50 71 51 35 3 73
Zabójca 100 116 94 76 101 101 50 71 51 35 3 73
POZ 0/0
Wojownik/Zabójca 116 143 94 76 101 111 50 71 51 35 3 78
POZ 10
Wojownik 156 193 106 96 95 131 60 131 111 35 3 103
Zabójca 120 146 144 116 131 131 60 121 101 45 3 103
Wojownik/Zabójca 146 183 134 111 121 136 60 126 106 40 3 108
POZ 9/9
Wojownik/Zabójca 152 188 139 112 128 138 59 125 105 44 3 105
różnica 6 5 5 1 7 2 -1 -1 -1 4 0 -3
CZŁOWIEK ŻYW SF ZR SZ INT MD UM CH PR WI ZW BIEGŁ.
POZ 0
Złodziej 100 106 94 76 101 101 56 65 61 51 3 60
Zabójca 100 116 94 76 101 101 50 71 51 35 3 73
POZ 0/0
Złodziej/Zabójca 100 116 94 76 101 101 56 71 61 51 3 73
POZ 10
Złodziej 120 126 144 116 131 131 66 115 121 61 3 80
Zabójca 120 146 144 116 131 131 60 121 101 45 3 103
Złodziej/Zabójca 120 141 144 116 131 131 66 121 116 61 3 98
POZ 9/9
Złodziej/Zabójca 118 143 139 112 128 128 65 116 115 60 3 100
różnica -2 2 -5 -4 -3 -3 -1 -5 -1 -1 0 2
CZŁOWIEK ŻYW SF ZR SZ INT MD UM CH PR WI ZW BIEGŁ.
POZ 0
Barbarzyńca 126 143 86 76 85 95 50 65 45 35 3 60
Druid 116 106 66 50 91 121 66 91 45 69 7 60
POZ 0/0
Barbarzyńca/Druid 126 143 86 76 91 121 66 91 45 69 7 60
POZ 10
Barbarzyńca 176 193 126 116 85 105 50 125 105 35 3 80
Druid 146 126 86 60 101 171 106 171 95 99 27 80
Barbarzyńca/Druid 166 178 116 101 96 151 86 161 100 84 17 80
POZ 9/9
Barbarzyńca/Druid 171 188 122 112 100 166 102 163 99 96 25 78
różnica 5 10 6 11 4 15 16 2 -1 12 8 -2

Podsumowanie

Celem artykułu było przybliżenie czytelnikom technicznych aspektów awansu dla postaci reprezentujących dwie profesje oraz wskazanie pewnych konsekwencji wyboru pomiędzy którąś z opisywanych metod. Zachęcam do komentowania, zadawania pytań, zgłaszania dostrzeżonych błędów, a najbardziej do wypróbowania metody wasuta i podzielenia się praktycznymi spostrzeżeniami z rozgrywki.

P.S. Podziękowania dla wasuta za konsultacje merytoryczne.

Bookmark the permalink.

11 Comments

 1. Treant magistra byś tym artykułem obronił :)- kurde normalnie jakbym pracę naukową czytał.

 2. 😀 dzięki, jednego magistra już mam w swoim dorobku

 3. Mam prosbe – czy jestes w stanie podac tez srednia (lub sume) przyrostu wspl dla roznych profesji? Nie zwracalem na to wczesniej uwagi, ale teraz rzuca mi sie w oczy, ze np. dwuprofesyjny astrolog ma o wiele lepsze przyrosty niz czarnoksieznik, czy lowca.

 4. W życiu nie zdawałem sobie sprawy, że w zestawieniu tego wszystkiego do kupy, może to brzmieć aż tak skomplikowanie.
  Choć osobiście artykuł mi się bardzo podoba, to jednak jest to artykuł targetowany dla KaCetowych wyg. Zastanawia mnie na ile będzie pomocny osobom, które w mechanice KC nie są biegłe na tyle, aby móc dywagować o niej bez ściągawek.

 5. Dużo tego, narobiłeś się Treant. Ja zawsze stosowałem metodę awansu jak wasut – awansujesz w danej profesji – dostajesz KONKRETNE przyrosty. Żadnych wyższych, mieszanych. Po prostu wojownik-złodziej dostaje naprzemiennie przyrosty woja i złodzieja z tytułu awansu. To jest naturalna metoda, bo specyfika każdego treningu jest inna – nie można dostawać ciągle wyższych statsów. Nie sposób tego uzasadnić.

 6. Zawsze mona po awansie na POZ dodawać uśrednione przyrosty obu profesji

 7. [quote]Zawsze mona po awansie na POZ dodawać uśrednione przyrosty obu profesji[/quote]
  To nie jest dobre zastępcze rozwiązanie, gdyż metoda wasuta pozwala rozwijać posiadane profesje w różnym tempie – możesz szkolić się jako złodziej, zachowując podstawowe 10 umiejętności wojownika, których używasz adekwatnie do POZ postaci.

 8. Jak dla mnie bez sensu. Bo co mózg awanturnika jest podzielony na pół, jeśli jest dwuprofesyjny? Dlatego MY zawsze przyjmowaliśmy średnie wartości podnoszenia cech na poziomy.
  Bo jeśli gracz wojownik/mag będzie walczył mieczem ale do ostatecznego ciosu wykorzysta magie to co mag dostanie PD? Za to, że ostatni cios zabił?

 9. Czy zabicie wroga nożem bez korzystania z jakichkolwiek żołnierskich umiejętności miałoby pozostawać czynnością, za którą nagradza się wojownika?

 10. Korzystanie z broni jest umiejętnością żołnierską czyż nie?
  I walka jest żywiołem wojownika prawda? Więc oczywiście, że tak.

 11. Nie. Umiejętność walki bronią oferuje każda profesja – nawet alchemik może eliminować wrogów przy jej wykorzystaniu. Co innego zdolności odnoszące się do walki – tu czarodzieje i klerycy w zasadzie nie mają nic.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *